Ανακολουθία χλμ

Pin It

Αλλαγή νομοθεσίας (Τεύχος B’ 3975/31.10.2019) για τα χλμ.

Σε κάθε έλεγχο οχήματος σε ΚΤΕΟ ελέγχεται η ένδειξη του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων που εμφανίζεται στον μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων. Στην περίπτωση διαπίστωσης ανακολουθίας μεταξύ διαδοχικών ελέγχων, οποτεδήποτε χρονικά έχει αυτή συμβεί, πλέον θα σημειώνεται ως παρατήρηση στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου  «ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΩΝ ΧΛΜ. ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ../../….και ../../…» και θα ενημερώνεται γι’ αυτήν ο προσκομίζων το όχημα. Καταργείται η διαδιακασία με τα τεκμαρτά χλμ και την αποκατάσταση τους. Όταν κατά τον τεχνικό έλεγχο σε ΚΤΕΟ διαπιστώνεται εμφανής παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή με εξουσιοδότησή του ο προσκομίζων το όχημα, υποβάλει στο ΚΤΕΟ Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία, στην οποία δηλώνει ότι επιθυμεί τις ποινικές κυρώσεις που αφορούν την παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων. Η Υπεύθυνη Δήλωση και η εξουσιοδότηση διατηρούνται στο αρχείο του ΚΤΕΟ για χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση που από την ανωτέρω διαδικασία προκύπτει η επιθυμία για επιβολή ποινικών κυρώσεων, το ΚΤΕΟ αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αντίγραφο της ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης και ενημερωτικό σημείωμα συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο του ΔΤΕ, προκειμένου να εφαρμο-
στούν τα οριζόμενα στην παρ.6 του άρθρου 9 και στην παρ.2 του άρθρου 17 της οικ. 49372/3352/2017 (Β΄ 2726) κοινής υπουργικής απόφασης που αφορούν τις ποινικές κυρώσεις. Οποιαδήποτε ενέργεια προκύπτει από την ανωτέρω Υπηρεσία κοινοποιείται στη Δ/νση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) του ΥΠ.Υ.ΜΕ. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.